Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

[RO] Violența de gen este o gravă încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, care perpetuează stereotipuri legate de roluri atribuite femeilor și bărbaților în baze culturale, și care neagă demnitatea umană și independența individului, afectând dezvoltarea ființei umane. Reprezintă mai multe tipuri de abuz (violență fizică, sexuală, psihologică, economică, ș.a.) care proclamă poziția de inferioritate și subordonare a femeilor și perpetuează puterea și controlul bărbaților asupra acestora. Violența de gen vizează atât individul cât și grupul de indivizi și are un efect devastator asupra vieții persoanelor afectate (victimelor), de cele mai multe ori femei și fete. Aceasta se poate întâlni în orice medii putând fi folosită și ca armă de război.

Violența de gen este un concept umbrelă care se referă la orice formă de violență îndreptată împotriva unei persoane în baza diferențelor de gen asociate cultural femeilor și bărbaților. Este îndreptată în cele mai multe cazuri împotriva femeilor și fetelor, însă și băieții sau bărbații pot fi victime. Copiii și adolescenții pot fi și ei afectați de o formă de violență de gen. Termenul de „gen” se referă la diferențele sociale dintre bărbați și femei care sunt învățate de către indivizi încă de la naștere. Genul determină rolurile, responsabilitățile, oportunitățile, privilegiile, așteptările și limitările pentru bărbați și pentru femei indiferent de cultură. Deși adânc înrădăcinate în fiecare cultură, aceste diferențe sociale se pot schimba în timp și au variații mari atât în interiorul culturii, cât și între culturi.

ÎNȚELEGEREA DINAMICII VIOLENȚEI ÎNTRE PARTENERI:
• Violența se manifestă prin acte comise de o persoană împotriva alteia cu care aceasta se află, s-a aflat sau ar dori să fie într-o relație romantică sau intimă.
• Reprezintă un tipar de comportamente abuzive și de amenințare care pot include violență fizică, sexuală și psihologică. Poate include amenințarea cu acte de violență, prejudicii fizice, atacuri asupra proprietății sau animalelor, daune aduse proprietății, precum și alte acte de intimidare, hărțuire (chiar și în mediul online), abuz economic, abuz emoțional, izolare și privare și utilizarea copiilor ca mijloc de control.
• Un singur act de violență poate fi considerat abuz. Mai multe astfel de acte formează un tipar comportamental dăunător, deși unele dintre acestea sau toate actele respective pot părea minore sau obișnuite dacă sunt analizate separat.
• Violența de gen reprezintă un comportament intenționat, cu scopul de a obține și a exercita putere și control asupra altei persoane. De multe ori, bărbații utilizează acest tip de violență împotriva partenerelor, fie că este vorba despre actuala sau fosta parteneră, prietenă sau iubită.
• Roata puterii și controlului identifică diversele tipuri de comportament utilizate de agresori pentru a obține puterea și controlul asupra partenerelor. Adesea agresorii utilizează o paletă largă de comportamente de constrângere și abuz împotriva victimelor care nu au întotdeauna ca rezultat leziuni fizice, dar întotdeauna cauzează daune psihologice.
• Tacticile utilizate de agresori sunt împărțite pe opt categorii:
• abuz economic
• utilizarea de constrângeri și amenințări;
• intimidare;
• abuz emoțional;
• izolare;
• minimalizare, negarea (abuzului) și învinovățire;
• folosirea copiilor;
• utilizarea privilegiilor masculine
• Atunci când se instituie frica este necesar ca victima să ceară ajutor.

ÎN CAZUL SITUAȚIILOR DE CONFLICT SE MAI POT ADĂUGA ȘI ALȚI FACTORI AGRAVANȚI:
• Noi forme de violență de gen legate de conflict (de ex: lipsa accesului la sănătatea reproducerii).
• Lipsa intimității și lipsa accesului în siguranță la servicii de suport și acoperirea nevoilor de bază pentru acele persoane care își părăsesc locuințele.
• Accesul la ajutor umanitar din partea indivizilor sau instituțiilor neavizate poate reprezenta un risc de exploatare.
• Separarea de membrii familiei, lipsa documentelor, discriminare legată de înregistrare într-o nouă țară, bariera lingvistică și adaptarea la un sistem legislativ necunoscut.
• Mecanismele sociale de protecție din partea statului și a normelor care reglementează comportamentul pot fi diferite într-o nouă locație, fapt care poate împiedica o victimă să solicite ajutor.

Material dezvoltat cu sprijinul Unicef România.

Mai multe detalii poti găsi în Ghidul PDF : Downloadează-l aici

*****

[UKR] Що таке сексуальне та гендерне насильство і як воно виникає?

Ґендерне насильство є тяжким порушенням фундаментальних прав людини, яке закріплює стереотипи, пов’язані з ролями, відведеними жінкам і чоловікам на культурних засадах, і яке заперечує людську гідність та індивідуальну незалежність, що впливає на розвиток людини. Воно представляє собою декілька видів насильства (фізичне, сексуальне, психологічне, економічне насильство тощо), які проголошують неповноцінність і підпорядкованість жінок і зберігають владу та контроль над ними збоку чоловіків. Ґендерне насильство спрямоване як на окрему людину, так і на групу осіб і має руйнівний вплив на життя постраждалих осіб (жертв), найчастіше жінок і дівчат. Його можна знайти в будь-якому середовищі, а також використовувати як зброю війни.

Термін «стать» стосується соціальних відмінностей між чоловіками та жінками, які засвоюються людьми від народження. Стать визначає ролі, обов’язки, можливості, привілеї, очікування та обмеження для чоловіків і жінок у будь-якій культурі. Хоча ці соціальні відмінності глибоко вкорінені в кожній культурі, вони можуть змінюватися з часом і мати значні відмінності як всередині, так і між культурами.

Гендерне насильство – це загальне поняття, яке стосується будь-якої форми насильства, спрямованого проти особи через гендерні відмінності, культурно пов’язані між жінками та чоловіками. У більшості випадків воно спрямоване проти жінок і дівчат, але жертвами можуть бути також хлопці чи чоловіки. Діти та підлітки також можуть постраждати від форми гендерного насильства.

РОЗУМІННЯ ДИНАМІКИ НАСИЛЬСТВА МІЖ ПАРТНЕРАМИ:

• Насильство проявляється в діях, вчинених однією особою проти іншої, з якою вона перебуває, були або хотіли б перебувати в романтичних або інтимних стосунках.

• Представляє модель образливої та загрозливої поведінки, яка може включати фізичне, сексуальне та психологічне насильство. Це може включати погрози насильством, фізичну шкоду, напади на майно або тварин, пошкодження майна та інші акти залякування, переслідування (навіть в онлайн середовищі), економічне насильство, емоційне насильство, ізоляцію та позбавлення, а також використання дітей як засобів контролю.

• Одиничний акт насильства можна вважати зловживанням. Кілька таких актів формують шкідливу модель поведінки, хоча деякі або всі з цих дій можуть здаватися незначними або звичайними, якщо розглядати їх окремо.

• Гендерне насильство – це навмисна поведінка, спрямована на отримання та використання влади та контролю над іншою людиною. Багато разів чоловіки застосовують такий вид насильства проти своїх партнерок, незалежно від того, чи є вони нинішніми чи колишніми партнерками, подругами чи коханками.

• Колесо влади та контролю, визначає різні види поведінки, яку використовують агресори, щоб отримати владу та контроль над своїми партнерками. Агресори часто використовують різноманітні примусові та образливі дії щодо жертв, які не завжди призводять до фізичних ушкоджень, але
завжди завдають психологічної шкоди.

• Тактику агресорів поділяють на вісім категорій:
• економічні зловживання
• застосування примусу та погроз;
• залякування;
• емоційне насильство;
• ізоляція;
• мінімізація, заперечення (зловживання) і звинувачення;
• використання дітей;
• використання чоловічих привілеїв

• При встановленні страху потерпілій особі необхідно звернутися за допомогою.

У ВИПАДКУ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МОЖНА ДОДАТИ Й ІНШІ ОБТЯЖЛИВІ ФАКТОРИ:

• Нові форми гендерного насильства, пов’язаного з конфліктом (наприклад, відсутність доступу до репродуктивного здоров’я).

• Відсутність інтимності та відсутність безпечного доступу до допоміжних послуг і покриття основних потреб для тих людей, які залишають свої домівки.

• Доступ до гуманітарної допомоги від неавторизованих осіб або установ може становити ризик експлуатації.

• Розлучення з членами сім’ї, відсутність документів, дискримінація, пов’язана з реєстрацією в новій країні, мовний бар’єр і адаптація до незнайомої правової системи.

• Механізми соціального захисту з боку держави та норми поведінки можуть бути іншими на новому місці, що може перешкодити жертві звернутися за допомогою.

Цей матеріал був створений за підтримки Unicef România.

Більше деталей можна знайти в PDF-посібнику: завантажте його тут.

******

[RU] Что такое сексуальное и гендерное насилие и как оно происходит?

Насилие по признаку пола является серьезным нарушением основных прав человека, закрепляющим стереотипы в отношении ролей, отведенных женщинам и мужчинам на культурной основе, и отрицающим человеческое достоинство и индивидуальную независимость, что
отрицательно сказывается на развитие человека. Оно представляет собой несколько видов насилия (физическое, сексуальное, психологическое, экономическое насилие и т. д.), которые провозглашают положение неполноценности и подчиненности женщин и увековечивают власть и контроль мужчин над ними. Гендерное насилие нацелено как на отдельного человека, так и на группу лиц и оказывает разрушительное воздействие на жизнь затронутых лиц (жертв), чаще всего
женщин и девочек. Его можно найти в любой среде, а также использовать в качестве оружия войны.

Термин «гендер» относится к социальным различиям между мужчинами и женщинами, которые усваиваются людьми с рождения. Пол определяет роли, обязанности, возможности, привилегии, ожидания и ограничения для мужчин и женщин в любой культуре. Хотя эти социальные различия
глубоко укоренены в каждой культуре, они могут меняться со временем и иметь широкие различия как внутри культур, так и между ними.

Гендерное насилие — это общее понятие, которое относится к любой форме насилия, направленного против человека на основе гендерных различий, культурно связанных с женщинами и мужчинами. В большинстве случаев оно направлено против женщин и девочек, но жертвами могут быть и мальчики или мужчины. Дети и подростки также могут стать жертвами гендерного насилия.

ПОНИМАНИЕ ДИНАМИКИ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА:

 • Насилие проявляется в действиях, совершаемых одним человеком по отношению к другому, с которым он состоит, состоял или хотел бы состоять в романтических или интимных отношениях.
 • Представляет собой модель оскорбительного и угрожающего поведения, которое может включать физическое, сексуальное и психологическое насилие. Это могут быть угрозы насилия, физического вреда, нападения на имущество или животных, нанесение ущерба имуществу и другие акты запугивания, домогательства (даже в Интернете), экономическое насилие,
  эмоциональное насилие, изоляция и лишения, а также использование детей в качестве средства контроля.
 • Одиночный акт насилия может считаться насилием. Несколько таких действий формируют вредную поведенческую модель, хотя некоторые или все эти действия могут показаться незначительными или обычными, если рассматривать их по отдельности.
 • Гендерное насилие – это преднамеренное поведение, направленное на получение и осуществление власти и контроля над другим человеком. Часто мужчины применяют этот вид насилия в отношении своих партнеров, будь то нынешние или бывшие партнеры, подруги или любовницы.
 • Колесо власти и контроля, определяет различные типы поведения, используемые обидчиками для получения власти и контроля над своими партнерами. Насильники часто используют широкий спектр методов принуждения и жестокого обращения с жертвами, которые не всегда приводят к физическим травмам, но всегда наносят психологический ущерб.

 • Тактика, используемая агрессорами, делится на восемь категорий:
 • экономическое злоупотребление
 • применение принуждения и угроз;
 • запугивание;
 • эмоциональное насилие;
 • изоляция;
 • преуменьшение, отрицание (злоупотребления) и обвинение;
 • использование детьми;
 • использование мужских привилегий
 • При установлении страха пострадавшему необходимо обратиться за помощью.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МОГУТ ДОБАВЛЯТЬСЯ И ДРУГИЕ ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

 • Новые формы гендерного насилия, связанные с конфликтом (например, отсутствие доступа к репродуктивному здоровью).
 • Отсутствие уединения и отсутствие безопасного доступа к службам поддержки и удовлетворения основных потребностей для тех людей, которые покидают свои дома.
 • Доступ к гуманитарной помощи от неуполномоченных лиц или учреждений может представлять собой риск эксплуатации.
 • Разлучение с членами семьи, отсутствие документов, дискриминация, связанная с регистрацией в новой стране, языковой барьер и адаптация к незнакомой правовой системе.
 • Механизмы социальной защиты со стороны государства и нормы поведения могут отличаться на новом месте, что может помешать пострадавшему обратиться за помощью.

Этот материал был создан с поддержкой Unicef Romania.

Больше деталей можно найти в PDF-руководстве: загрузите его здесь.

******

[EN] What is sexual and gender-based violence and how does it occur?

Gender-based violence is a serious violation of the fundamental human rights, which perpetuates stereotypes related to the roles assigned to women and men on cultural bases, and which denies human dignity and individual independence, affecting the development of the human being. It represents several types of abuse (physical, sexual, psychological, economic violence, etc.) that proclaim a position of inferiority and subordination of women and perpetuate men’s power and control over them. Gender-based violence targets both an individual and a group of individuals and has a devastating effect on the lives of the affected people (victims), mostly women and girls. It can be encountered in any environment and is also used as a weapon of war.

The term “gender” refers to the social differences between men and women that are learned by individuals since birth. Gender determines the roles, responsibilities, opportunities, privileges, expectations, and limitations for men and women in any culture. Although the term is deeply rooted in every culture, these social differences might change over time and have wide variations both within and
between cultures.

Gender-based violence is an umbrella concept that refers to any form of violence directed against a person based on gender differences culturally associated with women and men. It is directed in most cases against women and girls, but boys or men can also be victims. Children and adolescents can also be affected by a form of gender-based violence.

UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF VIOLENCE BETWEEN PARTNERS:

 • Violence is manifested by acts committed by one person against another with whom she/he is, was or would like to be in a romantic or intimate relationship.
 • Represents a pattern of abusive and threatening behavior that may include physical, sexual, and psychological violence. It can include threats of violence, physical harm, attacks on property or animals, damage to property, and other acts of intimidation, harassment (even online), economic abuse, emotional abuse, isolation and deprivation, and using children as means of control.
 • A single act of violence can be considered abuse. Several such acts form a harmful behavioral pattern, although some or all of those acts may appear minor or ordinary when viewed separately.
 • Gender-based violence is an intentional behavior aimed at obtaining and exercising power and control over another person. Frequently, men use this type of violence against their partners, whether they are current or former partners, friends or lovers.
 • The Wheel of Power and Control identifies various types of behavior abusers use to gain power and control over their partners. Abusers often use a wide variety of coercive and abusive behaviors against victims that do not always result in physical injury, but always cause psychological damage.
 • The tactics used by the aggressors are divided into eight categories :
 • economic abuse;
 • the use of coercion and threats;
 • intimidation;
 • emotional abuse;
 • isolation;
 • minimizing, denying (of the abuse) and blaming;
 • using the children;
 • the use of male privilege
 • When fear is established, it is necessary for the victim to ask for help.

IN THE CASE OF CONFLICT SITUATIONS, OTHER AGGRAVATING FACTORS CAN BE ADDED:

 • New forms of conflict-related gender-based violence (e.g.: lack of access to reproductive health);
 • Lack of privacy and lack of safe access to support services and covering of basic needs for people who leave their homes;
 • Access to humanitarian aid from unauthorized individuals or institutions may represent a risk of exploitation;
 • Separation from family members, lack of documents, discrimination related to registration in a new country, language barrier and adaptation to an unfamiliar legal system;
 • Social protection mechanisms from the state and norms governing behavior may be different in a new location, which may prevent a victim from seeking help.

Informative material developed with the support of Unicef Romania.

More details in our PDF Guide : Download here