Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

Incepand cu anul 2015 statul deconteaza pentru femeile care au suferit interventii chirurgicale de mastectomie proteze de san si accesorii (sutien).

Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda pentru o perioada determinata in baza unei prescriptii medicale sub forma unei recomandari medicale tipizate conform modelului prevazut in anexa nr. 39 D la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015, eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal, in conditiile prezentelor norme.

Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de casa de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale din anexa 38 la ordin, in cazul de fata denumirea completa este PROTEZA EXTERNA DE SAN SI ACCESORII (SUTIEN). Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului.

Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate (in copie), prescriptia medicala pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii. Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de catre casa de asigurari de sanatate.

Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de catre asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.

Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical, proteza externa de san si sutienul se inlocuiesc o data la trei ani.

Mai jos gasiti modelul de cerere si modelul prescriptiei medicale pentru dispozitive medicale.

Cerere dispozitive medicale

Model prescriptie dispozitive medicale valabil din 01-04-2015